فرياد بي صدا

Disclaimer : In This Site , There Are Some Words That Aren't So Polite & May Not Be Suitable For Children Under +18  

Saturday, February 22, 2003
لعنت به این بلاگر ! لعنت خدا بر سازنده هاش ! لعنت به این پیغام گیر احمق !! کفرم در اومد !!!!!!!!!!!!........................................................................................

© تمام حقوق و مزايای این سایت متعلق به شخص شيوا میباشد

Design By Shiva © 2001